Trang chủ Đời sống - Tiêu dùng Hòa Bình: Tập trung phát triển kinh tế xã hội bền vững...

Hòa Bình: Tập trung phát triển kinh tế xã hội bền vững và toàn diện

ĐT24H - Hòa Bình đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hòa Bình chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. Ảnh: Phi Long

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ gồm 14 tỉnh là Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW, với mục tiêu phát triển Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước…

Phát triển kinh tế xã hội toàn diện

Hòa Bình, sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luật số 26-KL/TW tại địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung; đồng thời xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, gắn với quốc phòng an ninh khu vực miền núi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc khắc phục hạn chế được chỉ ra tại Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận 26-KT/TW tại địa phương, đã góp phần tích cực đưa kinh tế tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá và có thứ hạng. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2004 – 2005 đạt 1,29%, giai đoạn 2006 – 20210 đạt 6,3%, giai đoạn 2011 – 2015 đạt 5,71%, giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6,31%, tính cả giai đoạn 2004 – 2020 đạt 5,54%.

Về cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. GRDP bình quân đầu người tăng 7,6 triệu đồng năm 2004 lên 60,3 triệu đồng năm 2020, gắp 7,93 lần năm 2004. Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế khác đến hết năm 2020 đều tăng cao so với năm 2004, cụ thể tổng đầu tư toàn xã hội cao gấp 7,99 lần, thu ngân sách nhà nước gấp 12,8 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng cao gấp 41,3 lần. Đã phát triển được một số ngành, sản phẩm chủ lực, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho phát triển

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh lương thực được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 còn 8,6%; 58 xã, 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,7%; tỷ lệ che phủ rừng 51,5%. Tình hình chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quả lý nhà nước được nâng cao.

Cùng với những kết quả đạt được, sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hòa Bình vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng hiện có. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, cơ cấu kinh tế mặc dù đã chuyển dịch theo đúng hướng nhưng còn chậm. Tỷ trọng cây trồng, vật nuôi có giá trị gia tăng thấp. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Tốc độ phát triển doanh nghiệp còn chậm, quy mô doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng nhưng quá trình chuẩn bị đầu tư còn quá chậm. Hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều yếu kém, nhất là hạ tầng giao thông…

Đặc biệt, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hòa Bình đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc; tăng cường liên kết kinh tế vùng và khai thác lợi thế liền kề vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành theo quy định. Giữ gìn và bảo vệ an ninh nguồn nước, môi trường sinh thái và sản xuất diện cho vùng đồng bằng sông Hồng với phương châm phát triển là “Xanh – xanh hơn – xanh hơn nữa”.

Phấn đầu kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng cân đối giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, phấn đấu đến sau năm 2025 phát triển theo chiều sâu. Đẩy mạnh phát triển các ngành, sản phẩm tận dụng các lợi thế của địa phương; các ngành, sản phẩm có đóng góp giá trị cao cho nền kinh tế và giá trị gia tăng cao, có hiệu quả và sức cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động.

Phát triển toàn diện, lấy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững làm mục tiêu, trong đó lấy phát triển công nghiệp làm đột phá, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp là nền tảng theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo có cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển vùng động lực là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự lan tỏa đối với tất cả các vùng trong tỉnh.

Trong đó, phát triển kinh tế kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến độ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và ngược lại. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an toàn cho vùng CT229.

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các ngành, đơn vị chuyên môn kiểm tra chất lượng sản phẩm nhãn Sơn Thủy trước khi vận chuyển đi xuất khẩu châu Âu. Ảnh: Phi Long

Phát triển với động lực là thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho đầu tư phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã nhất là khu vực tư nhân làm động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự cần cù và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu chung, huy động mội nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đi đối với thực hiện tiến độ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sự dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Phấn đấu đến năm 2030, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Hòa Bình đang ngày càng nhiều đổi thay. Ảnh: Phi Long

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2030 tăng 9%. Đến năm 2030, quy mô kinh tế đạt khoảng 168 nghìn tỷ đồng, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 13%, công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 51%, dịch vụ chiếm khoảng 32% và thuế sản phẩm chiếm 4%; GRDP bình quân đầu người đạt 185 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 16.000 – 18.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4.050 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 80% (trong đó có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 60%.

Về tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 – 2,5%/năm theo tiêu chí mới. Đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 32-35%; có 34,5 giường bệnh/vạn dân và 12,8 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.

Cho đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng hàng năm duy trì trên 51,5%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%, dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 100%, chất thải rắn đô thị đạt 95%, chất thải rắn nông thôn đạt 90%; 100% khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước tải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.

Đặc biệt, về tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Hòa Bình có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, là đô thị vệ tinh gắn kết chặt chẽ với thủ đô Hà Nội; trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong và người nước, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, nhất là bản sắc văn hóa Mường được bảo tồn, gìn giữ, phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm vững chắc./.

RELATED ARTICLES

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments