Trang chủ Thế giới Tư Liệu Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu...

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước : Vững bước theo con đường Bác đã chọn

ĐT24H - Với ý chí, khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng văn minh, giàu đẹp.
– Một góc thành phố Việt Trì hôm nay.

Sau gần 30 năm bôn ba hải ngoại, Người đã tìm ra quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vững bước đi theo con đường Người đã chọn, chúng ta nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những di sản quý báu của Người để giương cao ngọn cờ “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Người đã đưa đường, chỉ lối và dầy công lãnh đạo.

Phù hợp xu thế của thời đại  

 Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và đi lên chủ nghĩa xã hội là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm được điều đó, trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã nghiên cứu từ cách mạng tư sản của Mỹ, của Pháp… đến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và kết hợp với lịch sử văn hóa của dân tộc. Người đã phát hiện ra quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nền tảng, là kim chỉ nam tiếp tục soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang.

Khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp xu thế phát triển của thời đại, khát vọng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố mới đây đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ hơn con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bài viết đã đề cập vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Trong bài viết, Tổng Bí thư đúc rút kinh nghiệm qua hơn 75 năm giành và giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 35 năm đổi mới. Với hệ giá trị độc lập dân tộc gắn với CNXH, Đảng CSVN xứng đáng tiêu biểu cho bản lĩnh Việt Nam trong giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tỏ rõ tính độc lập tự chủ trong mọi đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập tự do, phát triển theo định hướng XHCN, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội; đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; có quan hệ quốc tế ngày càng rộng mở, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. 

Như vậy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với Việt Nam không chỉ là mục tiêu, là nhu cầu, cương lĩnh hành động, là ngọn cờ hiệu triệu mà còn là động lực, niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật mới; là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Dù thời cuộc có biến đổi, xoay vần, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, sự lóa mắt của chủ nghĩa tư bản thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu, lý tưởng trong ý thức và hành động, là quốc bảo phù hợp xu thế thời đại để Đảng ta mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, CCB Bùi Văn Bình (người đứng giữa) – khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đã tìm kiếm, sưu tầm được 1.500 kỷ vật chiến tranh. Ông là một trong ba cá nhân được BTV Tỉnh ủy đề nghị Trung ương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyện đi theo con đường Bác đã chọn

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sáng tạo trong chỉ đạo và cụ thể hóa việc thực hiện bằng cách lựa chọn hai đảng bộ cấp huyện là Tam Nông, Hạ Hòa và 3 đơn vị sở, ngành là Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo là những lĩnh vực quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống xã hội làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, tạo sự lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh học tập.

 Kết quả, sau 5 năm thực hiện, Đảng bộ huyện Tam Nông được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2019). Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới (năm 2020). Ngành Y tế đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh; là điển hình của cả nước thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả; số học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia THPT các môn văn hóa đứng trong 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước…

Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu, liên hệ theo nội dung từng chuyên đề, lựa chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình theo phương châm “cụ thể hàng ngày, dễ nhớ, dễ thực hiện”, lấy nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên là việc làm chính, “lấy việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc, nổi cộm, bức xúc, khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết điểm nghẽn phát triển làm mục tiêu hành động thực hiện” trong đó có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân. Niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong nhân dân tăng lên, đồng thuận trong xã hội không ngừng được củng cố, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. 

Vinh dự chín lần được đón Bác Hồ về thăm và làm việc, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn thấu suốt, nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững truyền thống đoàn kết, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao để nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

RELATED ARTICLES

Bình Liêu mùa đẹp nhất trong trong năm

Địa danh được mệnh danh là "sống lưng khủng long" tại Bình Liêu  Huyện Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh,...

Hòa Bình: Khám phá vẻ đẹp thanh bình ở xóm du lịch cộng đồng bản Mường Giang Mỗ

Bản Mường Giang Mỗ (nay là xóm Mỗ) - chốn bình yên. Ảnh: Phi Long Cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 10 km,...

Trà Omijia: Món quà độc đáo đến từ xứ sở kim chi

Trà Omijia là loại trà lâu đời của Hàn Quốc. Sức thu hút của trà trước hết nằm ở màu sắc đỏ của trái...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Bí ẩn loại trà quý hiếm đắt nhất hành tinh, giá gần 13 tỷ đồng/kg có gì đặc biệt?

Trà Phổ Nhĩ là một trong những loại trà đắt đỏ nhất hiện nay. Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao...

“Đậm đà bánh sắn Đất Tổ” – Thứ quà quê dân dã

Bánh sắn là thứ quà quê dân dã mọi người nhớ mãi khi về vùng Đất Tổ. Cho đến vài năm trở lại đây, món...

Fìn Hồ Trà – Đặc sản vùng đất Phìn Hồ

“Minh chứng sống” cho cây chè Shan tuyết ở Phìn Hồ Cụ là Triệu Mùi Nghính - gương mặt “đại diện thương hiệu” của các...

Hải Phòng: Giống gà quý hiếm ở Cát Bà cần có phương án bảo tồn

Những con gà có bộ lông vàng óng, đôi chân dài tới 30cm vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng phải thốt lên và...

Recent Comments